Forretningsbetingelser

1 Betingelsernes omfang og fravigelighed

1.1 Disse almindelige betingelser gælder for alle ydelser leveret af Link Logistics.

1.2 Eventuel fravigelse fra de almindelige betingelser er kun gældende, hvis fravigelsen er aftalt skriftligt.

2 Link Logistics’ ydelser

2.1 Link Logistics kan levere en række forskellige logistikydelser gennem produkterne Link Courier, Link Special Service, Link Freight, Link Pharma og Link Warehousing. Link Logistics er ikke forpligtet til at levere andre ydelser, end hvad der fremgår af beskrivelserne for hvert produkt, medmindre dette er skriftligt aftalt i en Service Level Agreement (SLA).

2.2 Link Logistics håndterer ikke: Antikviteter, kontanter, ihændehaverpapirer, ædelmetaller eller andet gods af særlig høj værdi; varer kategoriseret som farligt gods uanset mængde; levende / døde dyr, urner; gods med skrøbeligt eller flydende indhold; medicin, narkotika, euforiserende stoffer; våben, ammunition, eksplosive elementer; letfordærvelige fødevarer; materialer der opfordrer eller ansporer til ulovligheder eller tilsvarende. Link Logistics forbeholder sig i øvrigt retten til efter et konkret skøn at afvise at håndtere kundens gods.

2.3 Link Logistics kan på dog konkret basis tilbyde at håndtere visse af de godstyper, der er omfattet af punkt 2.2. Dette kræver, at der aftales særlige procedurer, tilpasset ud fra det konkrete gods og den ønskede håndtering. Det er ikke tilstrækkeligt, at kunden blot oplyser godsets art.

2.4 Under produktet Link Special Service tilbydes transport af farligt gods, oversize gods, luftfragt, sikkerhedsgodkendt kørsel, toldoplag, On Board Courier (OBC), her og nu kørsel og serviceopgaver. Ved disse opgaver kan transporten tilpasses til kundens behov. Kunden skal skriftligt underrette Link Logistics om, hvorledes godset skal håndteres og behandles. Har kunden ikke givet Link Logistics de nødvendige oplysninger om håndtering og behandling af godset, er Link Logistics ikke ansvarlig for de skader, som måtte opstå i forbindelse med transporten.

2.5 Link Logistics’ kan assistere kunden med tegning af transportforsikring, men gør kun dette, såfremt det er skriftligt aftalt. Det er kundens ansvar selv at sikre, at forsikringen er tilfredsstillende i forhold til den foreliggende risiko.

3 Kundens garantier

3.1 Kunden garanterer overfor Link:

3.1.1 at Link Logistics modtager det aftalte gods på det aftalte tidspunkt;

3.1.2 at godset overholder de aftalte krav og Link Logistics’ retningslinjer med hensyn til størrelse, vægt, mærkning og indhold. Gods bestående af flere kolli skal emballeres særskilt, og de enkelte kolli må ikke tapes / stroppes sammen;

3.1.3 at godset er emballeret tilstrækkeligt, således at emballagen dels beskytter godset mod den almindelige påvirkning, det udsættes for under transport, herunder tryk, slid og vejrlig, og dels sikrer, at godset kan håndteres uden fare for personskade og ikke kan volde skade på andet gods eller transportmidler. Emballagen skal være tilstrækkelig til at beskytte godset ved frit fald fra 1 meters højde;

3.1.4 at Link Logistics får alle relevante oplysninger med henblik på at kunne levere det aftalte produkt, herunder navn, telefonnummer og e-mail til kontaktpersonen hos modtager, og at samtlige af de afgivne oplysninger er korrekte.

3.1.5 at kunden friholder Link Logistics for enhver skade / tab, som er forårsaget at kunden, godset eller kundens personale.

3.1.6 at kunden ikke vil afsende gods, som har en værdi på mere end 5 mio. DKK, medmindre kunden forinden har fået specifikt samtykke fra Link Logistics.

3.1.7 at alle oplysninger sendes til Link Logistics i overensstemmelse med aftalen samt Link Logistics’ retningslinjer for dataudveksling.

4 Kundens ændringsønsker

4.1 Link Logistics planlægger levering af de aftalte ydelser i god tid, og en transport sker oftest i forbindelse med transport af andet gods. Hvis kunden ønsker at foretage ændringer, skal dette derfor varsles hurtigst muligt og skriftligt til Link Logistics.

4.2 En anmodning om at Link Logistics helt eller delvist skal standse, returnere eller omdirigere gods, eller i øvrigt foretage ændringer af transportveje eller andre ydelser end aftalt, imødekommes i det omfang dette er praktisk muligt og mod betaling af Link Logistics’ merarbejde forbundet dermed, fx lagerleje, omfortoldning, håndtering af ind- og/eller udførsel mv.

4.3 Link Logistics kan afvise ændringsønsker:

4.3.1 hvis det ikke er praktisk muligt at efterkomme instruksen; eller

4.3.2 hvis det vil være til skade for andre kunder / modtagere at ændre en ydelse; eller

4.3.3 hvis en ændring vil indebære væsentlige udgifter for Link Logistics eller i øvrigt vil volde Link Logistics væsentlige vanskeligheder.

5 Transport og håndtering

5.1 Dette afsnit finder anvendelse, når et eller flere af følgende produkter er valgt: Link Freight, Link Courier og Link Special Service.

5.2 Link Logistics tilrettelægger og vælger selv transportveje og transportmidler og er berettiget til at foretage ændringer i disse uden at indhente samtykke fra kunden.

5.3 Hvis kunden har særlige ønsker i forbindelse med transporten, skal disse meddeles skriftligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at informationen fremgår af den almindelige dokumentation vedrørende godset (følgesedler, faktura mv.) eller godsets emballage.

5.4 Gods, som kan lide skade ved almindelig håndtering under transport eller som følge af udefrakommende forhold, fx temperaturændringer, skal sikres af kunden med egnet emballering, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.5 Ved transport af skrøbeligt eller temperaturfølsomt gods skal ordregiveren skriftligt underrette Link Logistics om godsets art, behandling, håndtering, opbevaring og iagttagelse af andre forholdsregler. Hvis Link Logistics ikke er fuldt oplyst omkring krav til godsets håndtering, er Link Logistics ikke ansvarlig for skade som følge deraf.

6 Modtagelse og afhentning af gods

6.1 Dette afsnit finder anvendelse, når produktet Link Warehousing er valgt.

6.2 Godset kan afhentes eller leveres til lageret i hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 eller på et andet tidspunkt, som er aftalt. Godset skal ledsages af de dokumenter, der er foreskrevet ved lov samt andre aftalte og relevante dokumenter.

6.3 Link Logistics kontrollerer og kvitterer for antal og synlig stand af modtagne kolli, men uden ansvar for indhold og ikke-synlige skader.

6.4 Link Logistics kan sørge for plukning, mærkning, emballering, udpakning og ompakning af godset i overensstemmelse med instruktioner fra kunden. Ansvaret for de valgte metoder og fremgangsmåder påhviler kunden.

6.5 Har kunden ikke givet særlige instruktioner, kan Link Logistics benytte de fremgangsmåder og metoder, Som Link Logistics finder bedst egnet. Link Logistics er ikke ansvarlig for denne vurdering og håndtering i øvrigt, såfremt der handles med tilbørlig omhu.

6.6 Link Logistics er ikke ansvarlig for fejl begået af aflaster i forbindelse med afhentning og læsning af godset eller for fejl begået af modtager i forbindelse med losning og aflevering af godset.

6.7 Link Logistics forbeholder sig retten til at nægte at opbevare og på anden måde behandle godset.

6.8 For så vidt angår plukning og pakning samt andre specialopgaver, som Link Logistics skal udføre for kunden, handler Link Logistics alene efter instruks fra kunden.

7 Emballering og mærkning

7.1 Det er kundens ansvar – medmindre andet er skriftligt aftalt – at forberede og emballere godset på forsvarlig måde. zGodset skal være emballeret således, at det ikke tager skade under den almindelige håndtering, herunder tryk stød, fald, temperaturskift samt maskinel sortering, hvor der ikke tages højde for håndteringsmærkater og –symboler.

7.2 Kunden er endvidere forpligtet til at udfylde alle relevante transportdokumenter. Godset skal mærkes læseligt og holdbart. Kunden skal anføre læseligt navn, vej, postnummer, by og land på både modtager og afsender (dvs. kunden selv).

7.3 Opstår der en skade som følge af manglende emballering eller kundens manglende omhu med at klargøre godset, er Link Logistics ikke ansvarlig for den indtrådte skade.

7.4 Link Logistics er berettiget til at returnere skadet eller utæt gods til kunden eller til at destruere godset, hvis returnering ikke er mulig. Uanset om kunden nægter at tage godset retur, skal kunden afholde de udgifter, som Link Logistics har haft i forbindelse med bortskaffelse.

8 Transporttid

8.1 Den transporttid, som fremgår af produktbeskrivelsen, betragtes som vejledende. Af hensyn til sin interne planlægning kan Link Logistics således levere på et tidligere eller senere tidspunkt end angivet i produktbeskrivelsen, se dog punkt 8.2.

8.2 Link Special Service-produktet kan – hvis det er skriftligt aftalt - være et tidsgaranteret produkt. Transporttid samt øvrige vilkår for tidsgarantien skal aftales særskilt.

8.3 Link Logistics er ikke ansvarlige for overskridelse af transporttiden, medmindre andet følger af eventuelt anvendelige netværksvilkår, jf. punkt 12. Kunden bærer i alle tilfælde risikoen for forsinkelse, der opstår som følge af forhold, som er udenfor Link Logistics kontrol.

9 Levering

9.1 Link Logistics leverer godset på den adresse, der er oplyst af kunden. Det er kundens ansvar at sikre, at adressen er angivet korrekt ved booking. Levering kan ske til enhver person, der befinder sig på adressen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

9.2 Kunden accepterer udtrykkeligt, at levering kan ske til en tredjepart, pakkeboksadresser eller posthuse (herunder tankstationer, kiosker mv.). Når levering er sket til tredjepart, pakkeboksadresser eller posthuse, er Link Logistics derefter ansvarsfri.

9.3 Hvis det er aftalt, må Link Logistics endvidere foretage levering ved at stille godset som angivet af kunden / modtager.

9.4 Link Logistics er ansvarsfri for alle forhold, der indtræffer efter levering.

10 Leveringshindringer

10.1 Kunden skal betale for hele den aftalte ydelse, selvom der skulle opstå leveringshindringer, som er udenfor Link Logistics’ kontrol. I tilfælde af delvis levering skal kunden - uanset leveringshindringens art og årsag - altid betale for den del af de aftalte ydelser, der er leveret.

10.2 En leveringshindring er udenfor Link Logistics’ kontrol, hvis denne leveringshindring følger af kundens forhold. Dette kunne fx være: hvis godset bortkommer, uden at dette kan tilregnes Link Logistics; hvis kunden har leveret godset for sent til Link Logistics; ikke har adresseret, mærket eller sorteret produkterne i overensstemmelse med det aftalte; eller hvis kunden har givet Link Logistics fejlbehæftede eller utilstrækkelige oplysninger.

10.3 En leveringshindring er endvidere udenfor Link Logistics’ kontrol, hvis denne leveringshindring følger af udefrakommende omstændigheder. Dette kunne fx være arbejdskonflikter, ulykker, naturkatastrofer, terror, voldsomt vejrlig eller andre begivenheder, som ifølge dansk ret har karakter af force majeure. Det samme gælder manglende adgangsforhold og manglende leveringsmulighed. Link Logistics kan ikke garantere adgang til alle adresser; fx har Link Logistics ikke adgang til postbokse.

11 Oplagring

11.1 Oplagring af godset indgår ikke i produkterne Link Freight, Link Courier og Link Special Service, bortset fra den kortvarige oplagring, der naturligt indgår i transportforløbet.

11.2 Såfremt transporten afbrydes, vil Link Logistics kontakte kunden og anmode om instruktioner, i det omfang dette er relevant og praktisk muligt. Hvis kunden ikke svarer inden den angivne tid, er Link Logistics berettiget til at oplagre godset for kundens regning på de vilkår, der gælder for Link Warehousing-produktet.

12 Modificeret netværksbestemmelse

12.1 Under produkterne Link Freight, Link Courier og Link Special Service udføres transporter som udgangspunkt som multimodale transporter, og ansvarsgrundlaget for Link Logistics fremgår af de almindelige betingelser.

12.2 Hvis der imidlertid:
- er aftalt en bestemt transportform (dvs. enten sø-, vej- eller lufttransport), eller - hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet, mens godset blev transporteret under en bestemt transportform, skal Link Logistics være ansvarlig ifølge de for en sådan transportform gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår (herefter samlet: ”netværksvilkår”) i det omfang disse afviger fra, hvad der er aftalt. Ligeledes skal eventuelle reklamationsregler og forældelsesregler i netværksvilkårene være gældende, i det omfang disse afviger fra, hvad der er aftalt.

13 Priser og fakturering

13.1 Link Logistics’ priser fremgår af prisbladet til aftalen. Hvis der ikke er aftalt en pris for en given ydelse, er Link Logistics berettiget til at fakturere i regning, så længe det fakturerede beløb ikke er åbenbart urimeligt, jf. dansk rets almindelige regler.

13.2 Alle beløb er angivet eksklusive moms og andre afgifter. Skatter, told og andre gebyrer og afgifter er ikke omfattet af prisen, medmindre dette er specifikt angivet.

13.3 Link Logistics tager forbehold for efterfakturering af udførte ydelser ud over det aftalte, herunder gebyrer, afgifter mv.

13.4 Link Logistics’ betalingsbetingelser er 14 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt.

14 Link Logistics’ erstatningsansvar

14.1 Link Logistics er kun erstatningsansvarlig overfor kunden, såfremt kunden kan påvise at have lidt et tab som følge af Link Logistics’ groft uagtsomme adfærd, og kun såfremt kunden har taget alle rimelige forholdsregler med henblik på at begrænse tabet.

14.2 Bevisbyrden påhviler kunden, og herunder påhviler det kunden at dokumentere sit tab. Ved krav i forbindelse med transport af gods, hvor kunden har afgivet rettidig reklamation, jf. punkt 21, påhviler det dog Link Logistics at bevise, at Link Logistics ikke har udvist uagtsom adfærd.

15 Ansvarsfritagelse

15.1 Link Logistics er ikke ansvarlig for:

a) tabt avance, mistet markedsandel, afsavn, indirekte tab eller følgeskader eller andre lignende tab;
b) forhold, der skyldes kundens brud på afgivne garantier, jf. punkt 3, eller anden misligholdelse fra kundens side;
c) tab, markedsforstyrrelse eller enhver anden konsekvens af tilfælde, hvor tredjemand via hacking, aflytning, afkodning, overvågning, indbrud, phishing eller på anden uretmæssig vis skaffer sig adgang til Link Logistics’ it-systemer, og dette medfører tab, sletning, kopiering og / eller ændring af data;
d) tab, som er opstået som følge af leveringshindringer udenfor Link Logistics’ kontrol, jf. punkt 10 eller hændelser, som defineres som force majeure, som dette almindeligvis forstås i dansk ret.

16 Ansvarsbegrænsning

16.1 Alle services udføres under begrænset ansvar. Link Logistics er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som fx tabt fortjeneste, tabte markedsandele eller andre tilsvarende skader eller tab. Link Logistics’ ansvar begrænses endvidere i henhold til maksimumsgrænserne angivet i punkt 16.2 - 16.5.

16.2 Krav i forbindelse med transport af godset:

16.2.1 Hvis der er tale om bortkomst, forringelse eller beskadigelse, er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 8,33 SDR pr. kg. bruttovægt af den del af godset, der er beskadiget, forringet eller bortkommet.

16.2.2 Ved forsinkelse skal kunden i alle tilfælde betale fragt, men såfremt Link Logistics har handlet ansvarspådragende, kan kunden kræve erstatning for dokumenterbare og ikke-afværgelige omkostninger som følge af forsinkelsen, dog i intet tilfælde mere, end hvad der samlet svarer til fragtbeløbet.

16.2.3 For alle andre typer tab er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 100.000 SDR per opgave.

16.3 Krav i forbindelse med oplagring af godset:

16.3.1 Hvis der er tale om bortkomst, forringelse eller beskadigelse, er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 8,33 SDR pr. kg. bruttovægt af den del af godset, der er beskadiget, forringet eller bortkommet.

16.3.2 Hvis der er tale om forsinkelse, er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til den aftalte pris for oplagringen af det berørte gods. Kunden skal i alle tilfælde betale den aftalte pris, men såfremt Link Logistics har handlet ansvarspådragende, kan kunden kræve erstatning for dokumenterbare og ikke-afværgelige omkostninger som følge af forsinkelsen, dog i intet tilfælde mere, end hvad der samlet svarer til den aftalte pris.

16.3.3 For alle andre typer tab er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 100.000 SDR per opgave.

16.3.4 Link Logistics’ samlede ansvar overfor kunden samt de af Link Logistics’ andre kunder, der alle lider tab som følge af en og samme hændelse, er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 500.000 SDR.

16.4 Ved andre ydelser end transport og oplagring:

16.4.1 Hvis der er tale om bortkomst, forringelse eller beskadigelse, er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 8,33 SDR pr. kg. bruttovægt af den del af godset, der er beskadiget, forringet eller bortkommet.

16.4.2 Hvis der er tale om forsinkelse, er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til den aftalte pris for den / de pågældende ydelse(r). Kunden skal i alle tilfælde betale den aftalte pris, men såfremt Link Logistics har handlet ansvarspådragende, kan kunden kræve erstatning for dokumenterbare og ikke-afværgelige omkostninger som følge af forsinkelsen, dog i intet tilfælde mere, end hvad der samlet svarer til den aftalte pris.

16.4.3 For alle andre tab er Link Logistics’ erstatningsansvar begrænset til 100.000 SDR per opgave.

16.5 Link Logistics’ samlede erstatningsansvar overfor kunden for hver enkelt hændelse kan – uanset begrænsningsbeløbene angivet i punkt 16.2 til 16.4 - aldrig udgøre mere end 5 % af vederlaget for distributionen af de berørte produkter, og kundens samlede erstatningskrav mod Link for et givent kalenderår kan maksimalt udgøre 500.000 kr.

17 Kundens misligholdelse og erstatningsansvar

17.1 Kunden skal holde Link Logistics skadesløs for ethvert tab, som Link Logistics måtte lide som følge af kundens misligholdelse.

17.2 Som eksempler på ansvarspådragende forhold kan nævnes:

a) Kunden indleverer gods i modstrid med, hvad der er aftalt;
b) Kunden afgiver forkerte eller mangelfulde oplysninger;
c) Kunden afleverer godset tidligere eller senere end aftalt.;
d) Skade, bortkomst, forsinkelse eller tab i øvrigt, som er forårsaget af kunden, kundens personale, selve godset eller tredjemand;
e) Kundens misligholdelse af en eller flere af sine forpligtelser i medfør af denne aftale, herunder forpligtelserne nævnt i punkt 3.

17.3 Hvis fejl eller undladelse, som skyldes forhold, som kunden svarer for, medfører merudgifter eller tab for Link Logistics, er Link Logistics berettiget til at opkræve kunden for sådanne merudgifter og tab. Derudover fakturerer Link Logistics for kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til de faste beløb, som fremgår af Link Logistics’ prisblad.

17.4 Hvis kunden afleverer gods tidligere eller senere end aftalt, forbeholder Link Logistics sig retten til at opkræve de deraf følgende meromkostninger, herunder lagerleje, ventepenge mv.

17.5 I tilfælde af misligholdelse kan Link Logistics vælge at anmode kunden om at afhente godset indenfor en nærmere angivet frist. I det omfang kunden ikke imødekommer denne anmodning, kan Link Logistics returnere eller destruere godset for kundens regning.

18 Misligholdelse

18.1 Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

18.2 Hvis en part misligholder aftalen, uden at dette udgør væsentlig misligholdelse, og den misligholdende part til trods for en skriftlig advarsel ikke har rettet for sig inden en frist på 14 dage, betragtes dette forhold i sig selv som en væsentlig misligholdelse.

18.3 Parterne kan i øvrigt gøre brug af de almindelige misligholdelsesbeføjelser i dansk ret i det omfang, der ikke er aftalt indskrænkninger heri.

19 Underleverandører

19.1 Link Logistics er berettiget til at gøre brug af underleverandører.

19.2 For produkterne Link Freight, Link Courier og Link Special Service benyttes underleverandører. Link Logistics er kontraherende transportør, og transporterne udføres af underleverandører efter Link Logistics’ eget valg.

20 Panteret, tilbageholdsret og modregning

20.1 Link Logistics har tilbageholdsret og panteret i alt gods, som er under Link Logistics’ kontrol til sikkerhed både for nye og gamle fordringer på kunden. I tilfælde af bortkomst eller hel / delvis beskadigelse af godset, som Link Logistics er ansvarlig for, vil Link Logistics have ret til at modtage erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller lignende.

20.2 Alle fakturaer skal betales ved forfald - kunden kan ikke foretage modregning overfor Link Logistics.

21 Reklamation

21.1 Kunden er forpligtet til – enten selv eller gennem modtager – straks at reklamere skriftligt overfor Link Logistics, så snart kunden / modtager har eller burde have fået kendskab til det ansvarspådragende forhold. Reklamationen skal afgives straks og skal være konkret og begrundet og herunder beskrive det forhold, der reklameres over. Det påhviler kunden at undersøge godset grundigt. Kunden skal ved skjulte skader reklamere senest 7 kalenderdage efter modtagelsen. Ved synbare skader skal kunden reklamere senest 24 timer efter modtagelsen. Ved fuldstændig bortkomst skal kunden reklamere senest 7 kalenderdage efter kunden blev eller burde være blevet bekendt med bortkomsten. Kunden fortaber således ethvert krav – uanset om dette ville have været berettiget eller ej – hvis Link Logistics ikke har modtaget en reklamation inden den angivne reklamationsfrist.

21.2 Efter reklamation skal godset, inklusive transportemballage, forblive hos modtager med henblik på eventuel besigtigelse og må ikke transporteres derfra af andre end Link Logistics. I modsat fald er Link Logistics ansvarsfri.

21.3 Reklamation skal ske til Link Logistics via e-mail.21.3 Reklamation skal ske til Link Logistics via e-mail.

22 Forældelse

22.1 Krav mod Link Logistics forældes efter 1 år, såfremt der ikke er anlagt sag inden. Fristen løber:

22.1.1 Ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev udleveret til modtageren eller stillet til modtagers rådighed;

22.1.2 Ved forsinkelse, bortkomst af en hel sending eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres;

22.1.3 I alle andre tilfælde fra det tidspunkt, hvor kunden tidligst kunne have fået kendskab til årsagen til kravet.

22.2 Under produkterne Link Freight, Link Courier og Link Special Service indgår der en modificeret netværksbestemmelse, som vil kunne medføre, at andre forældelsesregler end angivet i punkt 22.1 kan gælde.

23 Overdragelse

23.1 Link Logistics er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af denne aftale i forbindelse med fusion, koncernoverdragelse eller lignende.

23.2 Kunden kan kun overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand, såfremt der foreligger et forudgående og skriftligt samtykke hertil fra Link Logistics.

24 Data og databehandleraftale

24.1 Link Logistics er selvstændig dataansvarlig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning for den behandling af persondata, der foretages i forbindelse med den specifikke distributionstjeneste, kunden har købt. Spørgsmål om, hvordan Link Logistics behandler persondata kan stilles per mail til info@linklog.dk eller telefonisk på +45 7010 4500.

24.2 De kategorier af persondata, som Link Logistics modtager og behandler omfatter afsenders navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og modtageroplysninger fra afsender af et produkt med henblik på at kunne opfylde sine juridiske og kontraktlige forpligtelser om korrekt levering. Link Logistics accepterer at modtage øvrige data som er nødvendige i relation til kundens interne proces.

24.3 Udveksling af persondata med Link Logistics skal:

24.3.1 ske via sikrede kanaler som eksempelvis vores importfunktion via bookingsiden eller krypteret e-mail. Persondata opbevares i Link Logistics systemer i indtil 3 år efter endt distribution, hvorefter disse data bliver slettet eller anonymiseret;

24.3.2 begrænses til et minimum og kun indeholde data, der tjener et formål for kunden;

24.3.3 i tilfælde af et teknisk nedbrud/udfald, der forhindrer udveksling af persondata som aftalt, ske via en i situationen aftalt hensigtsmæssig og sikker nødprocedure.

24.4 Link Logistics er databehandler når vi behandler personoplysninger på vegne af andre. Vi er derfor ikke dataansvarlig, men databehandler, når du eksempelvis anvender vores adressekartotek, hvorefter du via vores bookingisde har adgang til at administrere modtageroplysninger.

24.5 Når Link Logistics er databehandler, behandler vi oplysningerne efter den dataansvarliges direkte instruks i overensstemmelse med særskilt databehandleraftale.

25 Fortrolighed

25.1 Parterne skal til enhver tid hemmeligholde de oplysninger, som parten er kommet i besiddelse af som følge af samarbejdet.

25.2 Parterne er ikke berettiget til at bruge eller videregive oplysninger til tredjemand uden skriftlig godkendelse fra den anden part, medmindre en sådan videregivelse følger af myndighedspåbud.

26 Lovvalg og værneting

26.1 Parternes aftale er underlagt dansk rets materielle regler.

26.2 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved Københavns Byret med anke i henhold til retsplejeloven.

26.3 Hvis Link Logistics skulle blive sagsøgt ved et andet værneting (herunder i udlandet eller ved voldgift), kan kunden dog altid adciteres til den pågældende sag, uanset at denne verserer ved et andet værneting end Københavns Byret.

27 Vedtagelse

27.1 Disse betingelser er gældende som en del af parternes aftale. Kunden har accepteret betingelserne ved sin underskrift på parternes aftale, ved brug af bookingsiden eller ved afgivelse af ordre per telefon eller e-mail, og betingelserne er derfor ikke særskilt underskrevet.